Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A holisztika és egyéb érdekességek

A grafológia történetébõl tudjuk, hogy a holisztikus grafológiával többen is foglalkoztak. A “nagy” nevek közül Knobloch neve bizonyára mindenki elõtt ismert. Mégsem vele, illetve a régebbi irányzatok képviselõivel és elméletével szeretném megismertetni a kedves Olvasót, hanem a napjaink holisztikus grafológiai rendszerének néhány összetevõjével, melyek különösen felkeltették érdeklõdésemet a holisztikus grafológia áttanulmányozása során.

A módszerrel való személyiségkép készítés lényegében más nézõpontból közelíti meg a grafológiai kézírásvizsgálatot, fontos elemekkel, megállapításokkal kiegészítve azt a hagyományos elemzésekhez képest. A rendszert felépítõ grafológiai vizsgálathoz szükséges elméleti és gyakorlati összetevõk ismeretanyaga több helyen bemutatásra került, de úgy gondolom, most inkább azokra az érdekességekre térnék ki, melyekre a témához kapcsolódó kutakodásaim során bukkantam.

A holisztika*
Jelentése teljes, osztatlan, ép, egész, a szó görög eredetébõl fakadóan. “Míg az egyes tudományok az életnek csak egy-egy aspektusát vizsgálják, a holisztika a valóság alternatív látásmódjait s a tudás párhuzamos útjait tartja értékesnek. A holisztika abban a meggyõzõdésben gyökerezik, hogy a világegyetem integrált egész, amelyben minden mindennel összefügg. A holisztika nem szedi részeire a világot, nem egyszerûsíti le a helyzeteket szétdarabolással, nem a részleteken keresztül közelít a valósághoz, hanem azt a maga teljességében, osztatlanságában próbálja “megfogni”.” Ugyanakkor egy filozófiai tudományterület elnevezése is a holisztika, az “egészében való megismerés” ideológiája. (Korunkra az analitikus és az analitikus-szintetikus közelítésmód jellemzõ. Ez visszavezethetõ arra a filozófiai látásmódra, hogy a világ részekbõl áll, s az egész nem más, mint a részek logikusan fölépített rendje, amely matematikailag is kifejezhetõ. Gondoljunk csak a napjainkban tanított grafológiai eljárásmódokra, azok elsõ lépésére, a mérésekre, majd azok statisztikai összegzésére.)
Az a szemléletmód, melyrõl holisztikaként beszélünk, az analitikus szemléletnek éppen az ellentéte, azaz a személyiség megismerésének a teljességére hívja fel a figyelmet.

A tarot kártya
Többükben felmerülhet a kérdés, hogy jön a kártya, mint a jövendõmondás eszköze a grafológiához? A tarot kártya lapjai most nem a jóslás eszközeként jelennek meg, hanem mint érdekes jelentéstartalmakat hordozó egységek. Az egyes lapok jelentését az adja meg, hogy milyen alakok, ábrák, színek, betûk, számok találhatók a lapokon. Ezek az õsi képi szimbólumrendszerek, melyek a kollektív tudattalanban megjelenõ jelentéstartalmakat hordozzák nem állnak távol a mítoszok világától sem. Napjainkban kapható kártyák képei a hagyományos lapokból merítve a jelentésüket, néhány mûvész segítségével képi ábrázolásukat tekintve megváltoztak, visszaröpítenek bennünket a különbözõ korok történelmébe. Ilyenek például a Kazanlár tarot és az Arthur tarot kártyacsomagok. Érdekesnek találhatjuk, hogy a tarot kártya lapjainak jelentése a világ minden országában ugyanaz, mindegy hogy keletre, vagy nyugatra indulunk, és az is hogy régi korokból származó, vagy napjainkba gyártott kártyák jelentését vizsgáljuk.
Nem mindenki érdeklõdik a tarot iránt, ezért nézzünk meg a Mágus és a Szerencsekerék lapokat a különbözõ kártyacsomagokból (Arthur, Kazanlár, Papus tarot képei)

Mint már említettem, ezek a kártyalapok szimbolikus jelentéstartalmukkal jelennek meg. Hogyan lehet ez? A jelentések nagy valószínûség szerint a génjeinkben kódoltak, csak meg kell találnunk az utat, hogy a jeleket olvasni tudjuk. Sajnos a tarot kártya keletkezésének pontos idejét titok fedi. Egyesek szerint a tarot kialakulása, a lapok jelentése visszavezethetõ az állatövi jelekre és a csillagképekre. Eliphas Lévi szerint a héber beavatottak bölcsességének a szintézise. Scheidle szerint az egyiptomi beavatottak tudásának kifejezése, Thot negyvenkét könyvével azonos. Papus szerint a lapok szintézist fejeznek ki, a tarot jelképek az õsi, képlátó, szimbólumolvasó gondolkodás szülöttei ugyanúgy, mint a hieroglifák. A tarot alapábrái egy titokzatos és egyetemes természeti törvény alapján lettek létrehozva, melyeket az élet legkülönfélébb síkjain létrehozott analógiákban is megtalálhatunk. Antoine Court de Gébelin 1781-ben felismerte, hogy a kártyák tartalmazzák az õsi Egyiptom papjainak titkait, melyeket szimbólumokba rejtettek, hogy tudásukat eltitkolják, és megóvják azt a betolakodó barbároktól.
Felmerülhet a kérdés, hogyan fejthetjük meg a lapok jelentését. Nagyon sok könyvben olvashatunk ezekrõl, de szerintem ne csak a könyvekben leírt jelentéstartalmakra hagyatkozzunk, hanem hallgassunk belsõ megérzéseinkre. És hívjuk segítségül a kollektív tudattalanunkat, melyrõl Jung írt részletesen. Így talán hozzájuthatunk az emberiség által felhalmozott bölcsességhez és élményanyaghoz. A megfejtett jelentéstartalmakat hordozó lapok közül a tarot kártyából a Nagy Árkánum lapjait (melynek db száma megegyezik a héber ABC betûinek számával) és jelentéseiket rendeljük hozzá a lapokon megjelenõ betûkhöz.
A betûk titkai
A betûírásokról köztudott, hogy megfeleltethetjük egymásnak a fõniciai, a görög, a latin és a héber ABC-t, valamint az egyiptomi hieroglifákat. Ezt a tényt már 1883-ban Londonban kiadott könyvében bemutatta Isaac Taylor is.

részlet Isaac Taylor “The Alphabet” c. könyvébõl

A kínai gondolkodásmód jellemzõi
Ahhoz, hogy a holisztikus rendszert megértsük, át kell alakítani a gondolkodásmódunkat. Jacques Gernet sinológus írja: “Voltaképpen a kínai gondolkodás egyik jellegzetessége az, hogy jelképek útján visz az útja.”
A kínaiak szerint a makrokozmosz kivetül az emberben, mint a mikrokozmosz megtestesítõjében. (Mások azt mondják, amit felfedeznek a laboratóriumokban, azoknak mind megvan a maga megfelelõje nagyban, a kozmoszban. De ezt találhatjuk Hermész Triszmegisztos Tabula Smaragdinájában is: “Ami fent van, egyenlõ azzal, ami lent van, és ami lent van, egyenlõ azzal, ami fent van.”)
A Kínában kialakított kelet-ázsiai világkép a jin-jang õselvekbõl indul ki. Nem négy világ tájt ismer, hanem a “közép” bevonásával ötöt. E világkép elemei a víz, a fa, a tûz, a föld, a fém.

Az elemek a világ elrendezésének vezérfonalai, együtt az öt ismert bolygóval (Jupiter, Mars, Szaturnusz, Vénusz, Merkúr), az öt ízzel (sós, keserû, savanyú, csípõs, édes), az öt állatfajtával (szõrös, tollas, pikkelyes, páncélos, csupasz), és a legfontosabb emberi szervekkel. Ezen az ötös rendszeren kívül használtak még egy nyolcas csoportosítást is a kozmosz gondolati rendszerezésére, ilyen pl. a Ji-king, a Változások könyvében, vagy a Nyolc Hallhatatlan, õk a Boldogok Szigetének lakói.
A kínaiak szimbólumrendszerüket a kínai császárság analógiájára építették fel. Az egyes szervek tevékenységét a különbözõ fõminiszterek, vezetõk jellemével, szükséges tevékenységével, feladatával azonosították.

Misztikus taoizmus
Van egy érdekes irányzata a taoizmusnak, állítólag a Kr.e. 1. századból, melyet azt hiszem, átvitt értelemben felhasználhatunk a késõbbiekben holisztikus elemzéseink során. Ez a misztikus vagy sang-csing taoizmus, ami szerint a testet szellemek lakják, amelyek között vannak jók és rosszak. A jó akaratúak a különbözõ testrészeket védik a betegségektõl és a romlástól, ám ha elhagyják védencüket, felülkerekedik a démonibb testlakók hármasa, és a beteg meghal. A testnek, mint mikrokozmosznak van egy fõistene, õrzõszelleme, az õ neve “Az Egy”, ami egyenlõ a taoval, az embert éltetõ, hallhatatlan lényeggel. Életünk során ezt meg kell tartanunk, mondják a kínaiak. Rajta kívül van még három fontos õrzõ szellem, akik a testben laknak, a “Három Egy”. Ezek az energia egy-egy vetületét kormányozzák. A legelõkelõbb, a szellemi energia õrzõje a szemek között, a test Égi Birodalmában lakik, onnan irányítja az elme tevékenységét. Alatta szívtájon, a Földi Birodalomban található a lélegzetben megnyilvánuló életenergia õrzõje. A harmadik õrzõ a hasban található, a Vízi Birodalomból irányítja a nemzõ energiát. Rangsorban a Három Egy alatt található a belsõ szerveknek, - a szívnek, a tüdõnek, a májnak, az epének, és a vesének – parancsoló öt szellem. (késõbbiekben ez az öt szerv, mint jin szerv jelenik meg a holisztikus grafológiában)
A jó szellemekkel szemben álló démonok a gerinc három pontján tanyáznak, és vágyainkkal táplálkoznak. Ezeken a helyeken nyílik a kapu a Három Egy birodalmába. Ha a kapuk be vannak zárva, a Három Egy is meg van fosztva az energiától, ezért a démonokat ki kell éheztetni azzal, hogy az agyat megszabadítjuk a vágyaktól és az ezeket tápláló többi káros ingertõl.

A dao
A kínai orvoslástan alapját képezi a természettel való szoros kapcsolat, hisz az ember is a természet része, és az egyensúly csak akkor következhet be, ha illeszkedünk a környezet évszakonkénti változásaihoz, ha követjük a természet törvényeit. Ez a dao-nak nevezett életszemléletnek a filozófiája.

A teremtési ciklus

Tsou Yen volt a megalkotója ennek az “öt elem” elméletnek. Az öt elem a Fa, a Tûz, a Föld, a Fém, a Víz. Ezek mindegyike valamelyik évszakhoz és az emberi test valamelyik szervéhez kapcsolódik.

Tavasz Nyár Nyárutó Õsz Tél

Természet ébredése, újrakezdés
Bõség, a tavasszal szõtt tervek elvetett magként szárba szökkennek és kivirágoznak
Betakarítjuk a kora tavasz óta tartó munkánk termését
Hanyatlás évszaka, a természet visszavonulót fúj, készülõdni kezd a télre
A természet életereje elszunnyad, mint a mag, amely magába húzódva várja, hogy újra tavasz legyen
Fa Tûz Föld Fém Víz


A körforgás:

A Víz táplálja a növényeket és a fákat, létrejön a Fa, mely meggyullad, megszületik a Tûz, ez hamut hagy maga után, a hamut a Föld magába veszi, a Föld mélye rejti magában az érceket, azokból születik a Fém, mely, mint sok ásványi só bejut a Vízbe, és újra indul a körforgás, a teremtési ciklus. Ha valamely elem egyensúlya felborul, hatása az egész cikluson végigvonul.Ko-ciklus, uralási ciklus


Ez a Ko-ciklus az elemek közötti kapcsolatokban meghúzódó kényszerítõ erejû ráhatásokat foglalja össze:
A Fa kiszívja a Földbõl a táplálékot, a Föld elvezeti, elnyeli, magába szívja a Vizet, a Víz eloltja a Tüzet, a Tûz megolvasztja a fémet, a Fém legyõzi a Fát.
Ahogy a cikkem elején említettem, minden mindennel összefügg. Erre talán a legjobb példának azt tartom, ha a magyar szólások, közmondások között keresünk olyanokat, melyek a különbözõ szervekre vonatkoznak. Biztosan mindenkinek eszébe jut néhány ilyen. És milyen érdekes összefüggést találhatunk ismét, ezeknek a jelentéstartalma pontosan megegyezik azzal, amely személyiségvonást az adott szerv megváltozott mûködése, elváltozása, egyensúlyának felborulása okoz.
Novák Mária
okleveles grafológus és írásszakértõFelhasznált irodalom:
Susan Greenfiled: Megmagyarázzuk az emberi értelmet, Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, Budapest, 1997
Natale Spineto: Szimbólumok az emberiség történetében, Officina ’96 Kiadó, 2003
Hans Biedermann: Szimbólum lexikon, Corvina, 1996
Katona-Urbán: Írás és Grafológiatörténet, Országos Írásszakértõ Intézet Kft., 2005
Gulyás Jenõ István: Holisztikus grfológia 1., Személyiségfejlesztõ Központ, Bp., 1999
Visnye-Gulyás-Katona-Vékony: A grafológia alaptankönyve 1. Grafodidakt, Budapest, 2000
Visnye-Gulyás-Katona-Vékony: A grafológia alaptankönyve 2. Grafodidakt, Budapest, 2001
Michael Jordan: Kelet bölcsesége, Magyar Könyvklub, Budapest, 2000
Jennifer Harper: A tudatos test, Bioenergetic Kft., 1999
Dr. Agárdi T.-Dr. Szidnai L.: A grafológia kézikönyve, Grafológiai Intézet, 1998
Tokaji Zsolt: Kínai jelképtár, Szukits Könyvkiadó, 2002
Szepes Mária: A tarot bölcsessége, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1994
*Pedagógiai Lexikon I.
Varga Csaba: Jel jel jel avagy az ABC 30.000 éves története, Fríg Könyvkiadó, 2001
Papus: A cigányok Tarotja A jóslás tudományaHermit könyvkiadó, é.n.
Anna-Marie Ferguson: Arthur tarot A fennkölt szavak õrzõje, Bioegernetic, 2004
Kazanlár Ámin Emil: Kazanlár Tarot, BioenergeticNovák Mária