Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
SZIMBÓLUMOK

Az ember azért hozta létre a szimbólumokat, hogy kifejezze velük a tudatosan megtapasztaltat, de másképpen kifejezhetetlent: az emberi tudatnak olyan állapotai és lehetõségei, amelyre nincs szó, legfeljebb kép. Szimbólumokat minden korban, ma is alkot az ember. Ha úgy tekintjük, maga a nyelv is egy közmegegyezéssel létrehozott szimbólumrendszer, amely a tapasztalatok áthagyományozásának legfõbb eszköze.

Az ember azért hozta létre a szimbólumokat, hogy kifejezze velük a tudatosan megtapasztaltat, de másképpen kifejezhetetlent: az emberi tudatnak olyan állapotai és lehetõségei, amelyre nincs szó, legfeljebb kép. Szimbólumokat minden korban, ma is alkot az ember. Ha úgy tekintjük, maga a nyelv is egy közmegegyezéssel létrehozott szimbólumrendszer, amely a tapasztalatok áthagyományozásának legfõbb eszköze.
Maga a szimbólum görög eredetû szó. A szümbolon szó szerint azt jelenti: melléállítás, összevetés, egybeesés, ráismerési jel.
A szimbólum két egyenrangú elem egységben való kiteljesedése. Mindig hordoz egy mélyebb jelentést, amely két összetartozó fél között keletkezik - megegyezéssel, de sokszor elsõre racionálisan nem feltétlenül magyarázható módon. Az egyik fele az érzékelhetõ, konkrét elem, a jelölõ és a másik, kevésbé konkretizálható eszmei elem, a jelzett.
Tehát a szimbólum kép, jelkép, s mint tudjuk a jelképek a mûvészek fontos kifejezõeszközei. De a jelképek alkalmazása nem a mûvészek privilégiuma. Rengeteg szimbólum létezik: például vannak politikai szimbólumok (zászló, címer, nemzeti himnusz) vagy vallási szimbólumok (oltár, ikon, szentírás szövege), és persze a mindennapi élet egyéb területe is tele van szimbólumokkal.
Bármilyen dolog felruházható szimbolikus jelentéssel. A fehér galamb a béke közismert szimbóluma, ahogyan az oroszlán az erõt jelenti. Még az olyan elvont formák, mint a számok, is hordozhatnak önmagukon túlmutató jelentést. A szimbólum igazi jelentéséhez elvonatkoztatás útján jutunk, melyben fontos szerepe van az asszociációnak. Ez minden jelképre igaz. A mûvészetben ez csak azzal egészül ki, hogy itt egy jelkép egy valóságmozzanatot úgy jelenít meg, hogy az bizonyos esztétikai elveknek is megfeleljen.
Maga a nyelv is egy szimbólumrendszer, mely a tapasztalatok áthagyományozásának legfõbb eszköze. A régebbi korokban a képes beszéd, a jelképeken keresztüli közlés sokkal jelentõsebb volt, szinte mindent képes jelbeszéden keresztül örökítettek át. A jelképes értelem megfejtése elvonatkoztatni képes látásmódot kíván meg. Az emberiség szellemi múltját képezõ különbözõ hagyományok egyes elemei - mint a természet körforgásához fûzõdõ képzetek és szertartások, az évkör rítusai, a termékenységkultuszok, a jó és a rossz erõk küzdelmének megélése és megjelenítése - olyan hasonlóságot mutatnak, hogy egyértelmûen adódik ebbõl a következtetés: ezek egyetemes, örökérvényû törvényszerûségeket írnak le, jelrendszerei a világmindenség s benne az ember tudatának természetét képezik le.
A szimbólum a legmagasabb értelmében metafizikai, azaz "természeten túli" igazságokhoz vezet el, vagyis a hétköznapi valóságon túl megélhetõ igazságról szól. Az ember azért hozta tehát létre a szimbólumokat, hogy kifejezze velük a tudatosan megtapasztaltat, de másképpen kifejezhetetlent: az emberi tudatnak olyan állapotait és lehetõségeit, amelyre nincs szó, legfeljebb kép, jelkép - és ennek megértése már kulcs is lehet a megtapasztaláshoz.
Jung elméletében az emberi psziché: a tudat, a tudatelõttes, a személyes tudattalan és a kollektív tudattalan dialektikus egysége.
A gondolatokból és cselekvésekbõl összetevõdõ tudat mélyén van a tudatelõttes, amely szellemi képességek és emlékek formájában hozható felszínre, még mélyebben van az elfojtott vágyak tárháza (az egyéni tudattalan), amelyekbe alkalomszerûen tekinthetünk be. Az emberi psziché legmélyebb rétegén vannak azok az õsi képzetek, amelyeket az emberi tapasztalat évezredei formáltak, és amelyek nem idézhetõk a tudatba, csak a szimbólumokban jelennek meg. Jung ezeket az õsi szimbólumokat archetípusoknak nevezte.
Az archetípusok egy idõben képek és érzelmek. Az érzelmekkel töltött képek pszichikus energiára tesznek szert, dinamikussá és jelentõségteljessé válnak. Az archetípusok az élet részei - képek, melyek az érzelmek hídja révén szervesen kapcsolódnak az élõ individuumhoz.
Amikor képletesnek ítélt világunk jelenségeit egyre lejjebb és lejjebb haladva jelekké és jelképekké bontjuk, látszólag távolodunk a valóságtól, ténylegesen azonban közeledünk hozzá. Az általunk használt betûk, a szavak, a számok, a különféle ábrák stb. mind-mind a valóság leképezésébõl eredõ szimbólumok és szimbólumsorozatok, melyek elõsegítik kommunikációnkat, kultúránk fejlõdését, végsõ soron pedig világunk jobb megismerését és megértését.

Geometriai szimbólumok:
négyzet: anyag, korlátozás, bezártság, merevség, szilárd alap
háromszög, felfelé mutató: szellem, tûz jel
háromszög, lefelé mutató: anyag, föld, víz jel
hatágú csillag (hexagramm): egymásba illesztett felfelé és lefelé mutató háromszög, kozmikus egyensúly
ötágú csillag (pentagramm), felfelé mutató: kitárt végtagokkal magát az embert jelképezi, hatalom, erõ, a fehér mágus jele
ötágú csillag, lefelé mutató: bukás, a fekete mágia, az ördög szimbóluma, a hatalom rossz szándékú használata
kör: végtelenség, örök megújulás
kör, három egymásban koncentrikusan: test, lélek, szellem összhangja
kör, három egymásba kapcsolódó: a hármasság törvénye, összetartozása
kör, két egymásba kapcsolódó: szövetség, dúsítás

Számszimbólumok:

1: nyitottság, férfiasság, teremtés, fizikai erõ, egyediség, merevség, határozottságra, gyõzelemre törekvés, vezetõi hajlam
2: befogadás, érzékenység, nõiesség, lelki erõ, romantika, mûvészi érzék, intuíció
3: kapcsolatteremtés, kommunikáció, információ átadás, büszkeség, változékonyság
4: határozottság, szilárdság, összpontosítás, akarat erõ, komolyság, igazság, precizitás
5: kreativitás, játékosság, rugalmasság, kockázatvállalás, anyagi sikerek, szenvedély
6: mûvészi kreativitás, érzékenység, érzelmi biztonság, béke, nyugalom, védelem
7: határozottság, célirányosság, utazás, filozofikusság, misztika, egyéniség, vonzerõ
8: pontosság, zártság, rejtélyesség, kiszámíthatatlanság, erõs érzelmek, szellemiség, misztika, végtelen lehetõség
9: magasszintû szellemiség, romantika, erõs akarat, öntudat, szenvedély, tehetség, misztika

Okkult és vallási szimbólumok:

pentagramm: Az ötágú csillag fontos szimbólum a mágiában. A szellemnek alávetett négy elemet is jelképezi. Használata általános a fehér mágiában. Nem tévesztendo össze a pentákulummal. Ez csak egy ötágú csillag, kör nélkül.
pentákulum: Wicca jele. Szokták boszorkánycsillagnak is hívni. Körbezárt, csúcsával fölfelé mutató ötágú csillag. A lefelé mutató csillag a sátánisták kedvelt szimbóluma is, a kereszténységgel szembenállást próbálják vele érzékeltetni. A fölfelé mutató csillag a szellemi magaslatok irányába törekvést szimbolizálja, a lefelé mutató az alvilág sötét eroit szólítja meg.
fordított pentagramm: A gonoszt vonzza; a fekete mágia jele, a sátáni kosfej (Baphomet) redukciója, megjelenítése.
nero-kereszt: A hatvanas években mint a béke szimbóluma volt ismeretes, ám napjainkban a heavy-metal rajongók és az okkultisták vették használatba, mint megtört keresztet, keresztényellenes jelképként.
svasztika: A lét tüzes körforgását, a halál labirintusában bolyongó lények elvakultságát ábrázolja. Fordított, balsodrású ábrája az útvesztõ és a kataklizma (pusztító erejû társadalmi fordulat) jele.
az anarchia jele: A tekintély tagadása. Sok fiatal használja ezt, amikor az okkultizmus felé fordul, hogy kimutassa a tekintély megvetését. A vandalizmus és a sátánizmus jeleként is rajzolják
háromszög: Mágikus cselekményekhez használják, varázslás és démonok megidézése céljából. Ide tartozik a piramis, mint a varázsló erõk vélt forrása.
fordított háromszög: A lefelé mutató hegyû egyenlõszárú háromszög a Sátán-elv ábrája, a fekete mágia jele, az elsötétülés jelképe.
sátán-S: Ezt a jelképet használták a hitleri SS náci-csoportok.
lefelé fordított kereszt: A keresztények keresztjének elutasítása.

Kereszt:
Általános jelkép értelmében különbözõ formái díszítõelemként illetve jelekként a kereszténység elõtti és azon kívüli világban is megtalálhatóak. A két egymást metszõ vonal - amely a csillag leegyszerûsített formája - a kozmikus rend, az égiek õsi jele a történelem elõtti idõkben, amelyet bajelhárító, vallásos-mágikus tartalommal is felruháztak. A kereszt az ellentétek egységének a képe: szárainak találkozási pontja a végesre, a befejezettre; szárainak az iránya viszont a végtelenre, a befejezetlenre utalnak. A körbe belerajzolt kereszt a teljesség, ill. az isteni és az emberi, az élet és a halál találkozásának, ill. az élet gyõzelmének a szimbóluma. Egyszerûsége miatt a környezõ világ formáiban minden kor embere felismerte, hogy keresztre emlékeztet a négy égtáj, a kiterjesztett szárnyú madár, a zászló, a mérleg, a kard, az úszó emberi test, a hajó, az árboc, a horgony, a hárfa, az eke és még sok minden más is. Ezáltal jelképezhet égitestet, szelet, vihart, fát, embert, állatot, eszközöket; és ezáltal lehet az áldás, ill. az átok jele is. A sémita ábécé a tau (mint tau-kereszt) az iratokat hitelesítõ aláírásként is szerepelt - sõt, az Egyház fõpapjai mind a mai napig használják, kissé módosult formában - s az írásbeliség kialakulásával szintén a személy nevét, és ezzel magát a személyt helyettesítõ írásjel lett.

Érdekességek a szimbólumok írásban való megjelenésérõl:
Nem szabad elfelejteni, hogy a kézírásban megjelenõ szimbólumok inkább érdekességek és ezek alapján az író személyiségére tett megállapítások, az esetek nagy százalékában nem megalapozottak.

Jól kivehetõ a két szem, a két fül és a száj. "Mindent látok-mindent hallok"
180 fokos elforgatás után
A szimbólumok "felfedezéséhez" gyakran elengedhetetlen az íráshordozó megfelelõ mértékû szögbeni elforgatása. A jobb oldali ábrán az aláírás 180 fokos elforgatása látszik. Egy emberi fej kitátott szájjal és csodálkozó, ámuló tekintettel figyel egy elõtte elrepülõ lepkét. Valósággal rácsodálkozik az õt körülvevõ természetre, világra.
Az alsó zónában megtalálható végtelen jel a kimeríthetetlen testi vágyat szimbolizálja.
Olló mely a köztünk "Én" és "Te" közötti kapcsolatot végérvényesen kettévágja.
Térdét behajlító kezeit elõrenyújtó emberke. Mintha egy íróasztalnál ülne, ahol napi teendõinek nagyrészét végzi.
Szív az alsó zónában szerelem és testiség egybeforrása.
180 fokos elforgatás után
Horgászzsinór és egy horog. Türelmes vagyok és csak a megfelelõ "áldozatra" várok.
Szignószerû névaláírás, amely kardformát képez. Jól látható a markolat és az ahhoz kapcsolódó penge. Megvédem magam az ellenem irányuló veszélyektõl.
Emberi fej rajta egy fülhallgatóval. A zene szeretetének egy megjelenési formája.
(Chuck Berry, világhírû zenész)
Színpad és a rajta álló "sztár". Karját magasba nyújtva megköszöni a tapsot.
Szánkóban ülve, szinte siklik az élet forgatagában. Simulékony, rugalmas személyiséget takar.

Székesi István
grafológus, írásszakértõ
www.irasszak.hu
Székesi István