Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Gróf dr. Klebelsberg Kuno két aláírásának elemzése

Gróf dr. Klebelsberg Kunó korát meghaladó gondolkodású, szellemiségében nagyformátumú, önmagára nézve szerény, tetteiben pragmatikus vezetõ egyéniség volt. A tanulmány olyan aláírásokat választott elemzésre, amelyeket minisztersége idején produkált, maga mögött tudva a neonacionalizmusa és az intézkedései során felvállalt konfliktushelyzeteket. A két írás készítése között kb. 10 év telt el.

Életérõl röviden
1875-ben született Magyarpécskán, Arad vármegyében. Édesapja tiroli hivatalnok volt, katonatiszti arisztokrata - a felmenõ ági rokonok a XVI. század óta voltak katonák, a grófi címet egyikõjük Buda visszafoglalásakor szerezte. Édesanyja dunántúli középnemesek leszármazottja. Édesapját korán elveszítette. Székesfehérvárra költöztek, a ciszterci rend iskolájában tanult. Katolikus hite és erkölcsi elkötelezettsége egész életét meghatározta. Bár érdeklõdése építész-mûvészi, a családi hagyományok katonai pályára kötelezték volna, jogot tanult Budapesten, Berlinben és Münchenben, a Sorbonne-on államtudományokat; történelmet és közgazdaságtant is hallgatott. Kolozsvár, Sopron, majd ismételten Szeged országgyûlési képviselõje. 1922-31 között a konszolidációs Bethlen-kormány kultuszminisztere. Széles körû mûveltsége rendkívüli munkaintenzitással párosult, kiváló munkatársakkal vette körül magát (ott volt Tóth Lajos, Magyari Zoltán, Johan Béla, Sholtz Kornél és sokan mások). A maga diktálta óriási munkatempó, az állandó szélsõséges támadások megrendítették egészségét, és alkotóereje teljében, 1932-ben váratlanul, paratífusz fertõzésben halt meg. Temetése során - amelyen Kossuth búcsúztatása óta nem mozdult meg ennyi ember - a szegedi Fogadalmi templom kriptájában nyert örök nyugodalmat.


Az aláírások elemzése

Gróf dr. Klebelsberg Kunó korát meghaladó gondolkodású, szellemiségében nagyformátumú, önmagára nézve szerény, tetteiben pragmatikus vezetõ egyéniség volt. A tanulmány olyan aláírásokat választott elemzésre, amelyeket minisztersége idején produkált, maga mögött tudva a neonacionalizmusa és az intézkedései során felvállalt konfliktushelyzeteket. A két írás készítése között kb. 10 év telt el.
Grafológiai szempontból mindkét írás a mindent kiszámítani akaró ész-embert tükrözi. Erre utal a szabályossága, a ritmikus, dinamikus vonalvezetése, az évtizedeken keresztül megtartott formák összessége.
Az elsõ betûben (K) a felsõ zónából – de nem túl magasról - indított, önmagába visszacsavarodó, bal felé ívelõ hurokterület utal arra, hogy az írás megalkotója a múlt erényeire és eredményeire támaszkodó, tradíciótisztelõ, konvenciózus ember, aki rengeteg információ birtokában van, s ezt a szellemi tudását „lehozza” a gyakorlatba (a forma az alapvonalon teljesedik ki), azt praktikusan kívánja kamatoztatni. Sugárzik belõle a nem hivalkodó, de jelen lévõ tetterõ. Ez így önmagában még egyelõre csak a szándék kifejezõje.
A „K” betû megalkotásában szembetûnõ, hogy maga a forma kettéválik. Vagyis ténylegesen megtörténik az alkotás, a produkció, ám nem kis vívódások árán. A konkrét cselekvés alapos körültekintés, szolid távolságtartás, de olykor szinte belsõ meghasonlás után kivitelezõdik. Végsõ soron azonban felülkerekedik az ész, a törekvés, a cél, és útjára indul a
lendületes, bár visszafogott, de érzelmekkel tarkított végrehajtás. Erre utal a „K” betû második felének, különösen a hurokterületnek a megformálása, amely periszkóp szerûen magasba emelkedik, kiszélesedett perspektívában egységességében de a távlatokból szemlél, és átgondoltan, lendülettel és finom eleganciával ereszkedik le a középzónába, a megvalósítás világába. Itt már az összegzett és leegyszerûsített, esszenciális tudás kapja a hangsúlyt. Ennek szimbolikus jele a kezdõbetûben található kapocs : {. Ez és a magasra felcsapott hurokterület együttesen jelzik a mindent ellenõrzõ cenzort is, aki folyamatos figyelemmel tartja és szûri az ideológiájába nem illõeket, s hivatali ereje folytán nem csak mellette, de ellene is képes tenni a dolgoknak. Ezt a mentalitást erõsítik meg a teljes írásban megtalálható karakteres szögesedések is, amelyek az erély és kategorikusság jeleként értelmezhetõek.
Higgadt racionalitása mellett az érzelmek mindig jelen vannak, és fontos szerepet játszanak. Ez azonban nem önös érzés, hiszen az „e” betûk leegyszerûsített formája saját személyének, érzéseinek teljes visszaszorítottságára utal. Annál erõsebben jelentkezik az ügyet átható érzelem a „b” és „l” betûk széles és lendületesen megformált hurokterületében, valamint a „b” betû sajátosan bezáródó formájában. Azt szokták mondani, hogy ez „b” betûben képzett lezárt terület a birtoklásvágynak az egyik kifejezõje, én inkább a dédelgetés, és az elszánt vágy mutatójának nevezném. Hiszen ilyen „b” betûket írnak azok a várandós édesanyák is, akik örömmel készülnek gyermekük megszületésére. Klebelsberg Kunó is örökösen dédelgetett valamilyen álmot, elképzelést, s intenzív érzelmekkel viseltetett irántuk. Az intellektuális érzelmek erõs jelenlétére utal a teljes aláírás domború ívû vonalvezetése, a betûk szûk keretek közötti rakoncátlan „ugrálása” és a dinamikussága mellett is lágy vonalminõség. Mindezek együttes figyelembe vételével elvethetõ a birtoklásvágy, mint tényezõ, s a „b” betû formai kivitelezése a többi írásjellemzõ tükrében egyfajta „ügy iránti” meghatottságot, áhítatot, féltést szimbolizál.
A balra ívelõ, úgynevezett fonák tendencia nem csupán a már említett kezdeti hurokterületet (”K” betû eleje), és a „b” betût jellemzi, de megjelenik az „s” és a „g” betû megformálásában is. Ez szó szerint olyan emberre jellemzõ, aki képes fonákul, vagyis fordítottan is gondolkodni, aki számára fontos, hogy megvizsgálja az érem másik oldalát. De hangsúlyozni kell, hogy az írás egészében nem a fonákság, sokkal inkább az érthetõségre, kiszámíthatóságra való törekvés, az egyenletesség kapja a hangsúlyt. A vonalvezetés tiszta, a betûk jól kivehetõek, olvashatóak, a formák egyenletesek, és az egészséges mértékû lüktetésük mellett sem veszítik el formai jellemzõiket. Mindezeket a tényezõket egybevetve, és a „kiírt” írásminõséget, magas formanívót – ami intelligenciára, tanultságra és rutinra utal – figyelembe véve egy nem megszokott módon mûködõ elme tárul elénk, amely ugyanakkor az eltérõ szemléletmódjából eredõ világnézetét (fonákság) a kor adta tradicionális keretek közé (egyenletesség) ágyazza, alapvetõen kerülve, de szükség esetén felvállalva a konfliktusokat is.
A felvállalás ténye jelentkezik abban is, hogy aláírása csupán a vezetéknév leírására szorítkozik. A vezetéknév a család, a múlt, a szakmával és hivatással való azonosulás szimbóluma is egyben, s a már említett hasadás a kezdõbetûben azt is érezteti, hogy bár tisztelettel viszonyul a gyökerekhez, mégis személyes életében nem kimondottan a státusz által elvárt szerepek kapnak hangsúlyt. Tudtára adja a világnak, hogy a név az, ami fontos, és kötelez, de „másképp”, mint az elõdöknél. A keresztnév teljes mellõzése a személyes élet és törekvések teljes alárendelését sejteti.
Az önként vállalt életfeladat végrehajtása konfliktusokkal és testi-lelki kifáradással is járt, az erre vonatkozó jelek is megtalálhatók az írásban. Mindkét névben a szó vége „leesik” a sorvonal alá. Jelentése többrétegû. Utal a problémák elengedésének, a konfliktusok elkerülésének a szándékára, próbálja szinte „lecsúsztatni”, elsiklatni azokat. Jelzi a gyakorlati kivitelezésben az „aprómunkák” átengedését. Sejteti a magánélet szinte teljes elfojtását és a két írást összehasonlítva felhívja a figyelmet az elfáradásra, a szervezet fizikai gyengülésére. A második írásban már az egészségi problémákon való felülkerekedés erõltetett szándéka is megmutatkozik. A betûket összekötõ vonalakban látható a szögesedés, törés, és több helyen is megjelennek a vonal csomósodásai. Mindezek egy túlfeszített tempóban dolgozó, önmagát az eszme mögé helyezõ, bizonyos értelemben konok, rendíthetetlen és erején felül teljesítõ ember írásának jellegzetességei, olyané, akit szinte lehetetlen megállítani. Erre csak a hirtelen elhatalmasodó betegsége volt képes.

Lehoczkiné Gonda Ágnes
grafológus

www.grafokucko.huLehoczkiné Gonda Ágnes