Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A sors esélye Báthory Gábor életében.

Ez az elemzés egy próbálkozás arra, hogy adatok hiányában feltérképezhetõ-e ekkora idõ távlatából a személyiség. Kíváncsiságom által ösztönözve, segítségül hívtam két antik tudományt az asztrológiát és a numerológiát, valamint napjainkban a pszichológia társtudományává avanzsált grafológiát Báthory Gábor személyiségének, életének elemzéséhez. Ezek eredményét próbáltam összevetni Báthory Gábor életének valós történéseivel. Ugyanakkor érdekel, vajon valóban léteznek-e életünkben sorsszerû események, amelyek megtanítják az embert dönteni és elválasztani a jót a rossztól. Elég-e pusztán a szabad akaratunk, hogy önmagunkat megvalósítsuk, vagy közrejátszanak egyéb tényezõk is? Remélem a „Tündérkirályfi” megbocsátja nekem, hogy az õ élettörténetén át vizsgálom ezt a folyamatot.


A rövid életû ifjú nevét nem szokták a nagy fejedelmek közé sorolni Erdély történetében, pedig a vezetéknév már saját korában is elismerõen csengett. Megítélése sajnos egyértelmûvé vált az idõk folyamán és több az elmarasztaló jelzõ fejedelmi tevékenységét illetõen, mint a dicsérõ. Egy nagy reményekkel politikai pályára lépõ fiatal, aki megpróbálta megvalósítani elképzeléseit, de nem tudott eligazodni a diplomácia útvesztõiben, energiáit a megvalósítás helyett végül az élvezetek hajszolásában vezette le. A legtöbb írásos beszámoló halála után említi, melyek vélhetõen nélkülözik az objektív megközelítést, vagy inkább Bethlen Gábor iránti lojalitást jelezik. Az mindenképpen tény, hogy túl sok egybehangzóan negatív vélemény maradt róla az utókorra.

Életérõl csak a korabeli levelezései adhatnak némi támpontot, de ez elenyészõ információ ahhoz, hogy gyermekkoráról, ifjonti éveirõl tényszerû adatokat lehessen tudni. Nagy László a róla írt életrajzi könyvében is csak feltételezésekre alapozva rajzolja meg gyermekéveit, és Bocskai István udvarába kerülésének körülményeit. Nem az a szándékom, hogy mentegessem, vagy átértelmezzem a róla írtakat. Akkor miért is érdekel? Az egyik ok részben érzelmi indíttatású is. A családom õsei azon hajdúk közé tartoztak, akik Báthory Gábort a fejedelmi székbe segítették, erre vonatkozóan fennmaradt két szabadságos levél a beiktatása elõtti hónapból. Talán kicsit a történelem iránti elhivatottságomat is ennek köszönhetem. A másik ok: nem tudok elképzelni olyan embert, akinek ne lenne valamilyen pozitív tulajdonsága, márpedig a források erre vonatkozóan legtöbb estben egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak. Ahogyan a térkép nem azonos a területtel, az egyén viselkedése sem megjelenítõje a személyiség minden egyes vonásának. Ez az elemzés egy próbálkozás arra, hogy adatok hiányában feltérképezhetõ-e ekkora idõ távlatából a személyiség. Kíváncsiságom által ösztönözve, segítségül hívtam két antik tudományt az asztrológiát és a numerológiát, valamint napjainkban a pszichológia társtudományává avanzsált grafológiát. Ezek eredményét próbáltam összevetni Báthory Gábor életének valós történéseivel. Ugyanakkor érdekel, vajon valóban léteznek-e életünkben sorsszerû események, amelyek megtanítják az embert dönteni és elválasztani a jót a rossztól. Elég-e pusztán a szabad akaratunk, hogy önmagunkat megvalósítsuk, vagy közrejátszanak egyéb tényezõk is? Remélem a „Tündérkirályfi” megbocsátja nekem, hogy az õ élettörténetén át vizsgálom ezt a folyamatot.
Milyennek is ábrázolják ezt a szépreményû ifjút a fennmaradt dokumentumok. Nemcsak délceg, daliás termetével, de hatalmas fizikai erejével is hamar kivívta magának a figyelmet. Megnyerõ modorával könnyen megszeretette magát környezetével. Leginkább kicsapongásairól és szélsõséges megnyilvánulásairól vált híressé. Vonzódása a nõi nem felé komoly zûrzavar forrása lett Erdélyben. Mai szemmel megítélve gyermekkora mindenképpen zaklatottnak tûnhet. Apja, a lengyel trónt elnyerõ Báthory Istvánnak az unokaöccse, aki szintén az István nevet kapta és sokáig szerepelt a király dinasztikus terveiben. A mûvelt, tanult somlyai Báthory István a kor szokásaitól eltérõen szerelmi házasságot kötött Bebek Zsuzsannával és kevésbé motiválták politikai ambíciók. Ez nem módosított azon a tényen, hogy Báthory Zsigmond, a „törökös” párt tagjaként tartotta megfigyelés alatt, bátyja Kristóf hozzáállása miatt. Ennek következtében az 5 éves Gábornak, Anyjával és akkor született Anna nevû húgával a bebörtönzést is el kellett viselnie. Ezután Lengyelországba követték az Apjukat. Hét éves lehetett, amikor anyja meghalt és apja új feleség oldalán próbálta egyengetni a család jövõjét. 11 évesen apját is elveszítve az ecsedi ág híres képviselõjéhez, Báthory István országbíróhoz került húgával együtt. Neveltetésük nemesifjaknak kijáró módon zajlott, szigorú elvárások szerint, talán a meleg szeretetteljes légkör hiányzott belõle egyedül. Nagybátyjuktól hatalmas vagyont örököltek. Nem tisztázott, hogy annak halála elõtt vagy halála után került Bocskai István udvarába, de 1605-ben már körülötte volt. Bocskai nagy várakozással tekintett a híres nevet viselõ Gáborra, de mégsem õt jelölte utódjának. Nem tudni hogyan fogadta ezt a bejelentést Báthory Gábor, de kedvét nem szegte, mert a fejedelmi szék mégis az övé lett. Uralkodásának történetét nem szeretném részletezni, hiszen számtalan irodalmi és történelmi kutatómunkának lett alanya, inkább a személyiségét próbálom megfoghatóvá tenni.
Az asztrológiai és numerológiai képlet felállításához szükség volt a születési dátumára, amelyet Nagy László több tanulmányában is publikál. Somlyai Báthory István nyilatkozott így fia születésérõl:”1589. 15. aug. Gábris vitézt ez nap adta Isten ez világra reggel három és négy óra körül”. Ezen adat birtokában készült a két értelmezés, amely rávilágít a személyiség alaptulajdonságaira, képességeire. A képlet nem egy determinált folyamatot jelent, hanem a lehetõséget a szabad akarat formálására. A horoszkóp kicsit úgy mûködik mint egy tükör, amely megmutathatja erényeinket, hibáinkat, gyengeségeinket. Valamint megmutatja azt is milyen képességeinkre támaszkodva valósíthatjuk meg legsikeresebben önmagunkat. C.G Jung szerint az asztrológia valójában az önmegismerés és az önkibontakoztatás egyik technikája. Az égitestek nem fönt hatnak, hanem bennünk képzõdnek le és rajtunk áll, hogy a jelentéstartalmukból mit valósítunk meg az életünk során. Az elemzésekhez szükséges aprólékos számításokba nem szeretnék belemerülni, mert elvesznék a részletekben. A bolygóállások kiszámításának és magyarázatának megértése, a számítások nyomon követése pedig, nehezítené jellemének megformálását.

Elõször is nézzük, milyen tulajdonságokkal bír Báthory Gábor a születési dátuma és neve betûinek számértéke alapján. Az elemzés a pithagoraszi és a maja számmisztika alapján készült. A sorsszáma az 1-es, neve betûinek számértéke és születési dátumának összege alapján. Az 1-es szám, a bolygók közül a Napot is jelenti. Az összes szám alapja az egy és minden élet alapja, akár a Nap. E szám jegyében született ember birtokolja a létezés rejtett princípiumát, munkájában lendületes és kreatív tud lenni. Nézetei erõsen egyediek és határozottak, akár makacsul is képes ragaszkodni elképzeléseihez. Ambíciókkal teli egyéniség, aki nem szereti a korlátozást. Választhat bármilyen hivatást, abban mindig ki fog tûnni. Az egyes sorsszámmal rendelkezõ ember kiváló vezetõi képességekkel rendelkezik, egyénisége vonzza maga köré az embereket akár a mágnes. Nem csak külsõ megjelenésében vonzó, hanem viselkedésével és belsõ tulajdonságaival is, ha ezeket megfelelõen használja. Vezetõ és kezdeményezõ alkat. Sikeres lehet, ha felvállalja tetteit. Büszke és önérzetes ember, de ügyelnie kell arra, ez ne változzon agresszivitássá, mert elfordulhatnak tõle. A maja számítások szerint Báthory Gábornál ez a karizmatikus, vonzó egyéniség, valamilyen magasabb célok megvalósítását ösztönözte, hogy figyelmét és energiáit embercsoportok és eszmék egységesítésére fordítsa. A kérdés az, vajon õ is felismerte-e ezt. A szám egy visszafogó erõt is képvisel, mert csak másodlagos hajtóerõt biztosít a célra történõ koncentrálás közben, vagyis a cél megvalósítása közben figyelmét elterelhették mellékes dolgok. Tehát éppen a tudatosság, amely a következetes tevékenység alapja, volt könnyen megingatható esetében. Megteremteni valami újnak az alapját nem könnyû dolog. Ehhez a legfontosabb az önismeret és egyéni értékrend kialakítása, hogy döntéseit ennek megfelelõen hozza. Õ is kívülrõl határozottnak és magabiztosnak mutatta magát, ugyanakkor néha ridegnek érezhették viselkedését. Hajlamos lehetett akár a türelmetlenségre és gorombaságra is. Belülrõl pedig egy hatalmas feszültség emészti, de ezt érdemes részletesebben levezetni. Másodlagos jelentéstartalommal bíró számai a 16, 12, 124. A 16 önmagában is megjeleníti mindazt, ami életét végigkíséri: a harc. Ez nem csak a külvilággal értendõ küzdelmet jelenti, hanem önmagával is egy szakadatlan csatározást. Az 1-es szám a szellemei törekvések reprezentálója, a 6-os pedig az ösztönszféra száma. Ez a kettõ folyamatos harcot produkál gondolataiban, az intellektus küzd az ösztönökkel, állandó belsõ feszültséget okozva. Ez gyakorlatilag egy pszichikai kötélhúzás, azaz egy testben két lélek. Mindenképpen hatalmas belõ nyomást eredményez, örökös stresszhelyzetet, ami mozgást, nyughatatlanságot indukál. Az ilyen ember nem tud egyhelyben maradni, folyton tevékenykedik, úton van valahova, ezáltal próbálja oldani saját feszültségét, de sehol nem találja a helyét. A 12-es szám is az életét végigkísérõ kettõsségrõl szól. Az intellektus tökéletességre törekvése, szemben az ösztönök életigenlésével. A 124, mint az év 124. napja tovább árnyalja a jellemet. Megbontva a számot, a 12 amennyiben a belsõ kettõség megjelenítõje, úgy az „áldozat” szimbóluma is, tehát a belsõ harc felõrölheti a személyiséget. A 24 a segítség a siker, és a nyereség száma. Mentális téren nagyon jó képességeket jelöl, átlagon felüli intuíciót és a szerelemben is sikert jelez. Negatív jelentéstartalma a számnak a gyenge önkontroll. Ezt belsõ izgalmi állapotához társítva alacsony ingerküszöböt feltételez, vagyis könnyen indulatba hozható volt. Most nézzük, hogy összjelentésük alapján milyen feladattervvel ruházták fel a számok Báthory Gábort. Elsõsorban lelki oldalának a kibontakoztatása és megélése volt a fõ feladata. Érzelmeivel tanuljon meg szembenézni és tudatos kontroll alatt legyen képes irányítani azokat. Empatikus készsége nem volt igazán erõs és érzelmeit sem tudta könnyedén szavakba önteni. Modora emiatt inkább nyers lehetett, „ami a szívén az a száján” típus. Lelki téren fõleg a megérzéseit kellett volna elõtérbe helyezni és azokra hagyatkozni. Testi és szellemi téren is kapott bõven feladatot az élettõl. Hatalmas erõvel bírt és nagyon energikus volt, de nem volt elég mozgékony. Ennek hiánya összefügghetett valamilyen nagy fájdalommal járó gyermekbetegséggel. Megjelenése harmóniát sugárzott és viselkedésében is erre kellett volna törekednie. A számok nagyon jó uralkodói és ítélkezõi, bíráskodói képességet mutatnak, tehát a jóság és alázat megjelenésének lehetõségét. Intellektuális képességeit jól hasznosította, de a precízség nem szerepelt erõsségei között. Ezáltal a tervezésben elnagyolt lehetett és megbízhatatlannak is tûnhetett.

Mint látjuk a születési képlet számai meglehetõsen jól megformálják tulajdonosuk jellemét. A számok alapján azonban ezek a tulajdonságok, csak lehetõségek, amelyek negatív vagy pozitív aspektusai az egyén tudatos döntései alapján válnak valóra. A sors ezek szerint meghatározott mederben terelheti életünket, képességeinket, akaratunkat, sõt bizonyos elvárásokkal is szembesíthet bennünket. A számok tükrében Báthory Gábor uralkodásra született, de hogy életében mennyire tudott ezzel azonosulni, azt a történelem bemutatta. Rövid élettörténetét ismerve, a számok egyetlen sorsfordító évszámot jelölnek meg, az 1612-t, ennek részletesebb kifejtését azonban még késõbbre hagyom.
Tekintsünk bele asztrológiai képletébe is, mennyire cseng össze az eddigiekkel. A horoszkóp a születés pontos ismeretében felrajzolja a csillagok helyzetét a születés földrajzi helyére elkészítve. A bolygók egymáshoz viszonyított helyzete, úgynevezett fényszöge is hajlamosítja jellemünket. Ennek megfelelõen Báthory Gábor állatövi jegye az oroszlán és uralkodó bolygója a Nap, amely a saját jegyében áll, az oroszlánban és az Ascendense is oroszlán. Ritka és kivételes együttállás. Ez is az uralkodásra termettséget szimbolizálja. Ebben a jegyben található meg a felszálló holdcsomópontja is, amelynek karmikus jelentõséget is tulajdonítanak, a sorsfeladatot jelöli. E szerint, feladata az lett volna, hogy erõs, határozott egyéniséggé váljon, sok-sok harc és küzdelem árán. A célt a nagy feladatot pedig, már magában hordozta származása is, folytatni amit a az õsök elkezdtek, utat mutatni és mintául szolgálni másoknak. Az oroszlán jegy szülöttének fontos, hogy érvényesülni tudjon, becsvágyó és hatalomra törõ. Függetlenségre törekszik, de ennek a negatív aspektusa éppen az egó hangsúlyozása, az öntörvényû akaratosság. Meg van gyõzõdve arról, hogy nagy feladatra hivatott. Nem tûr maga felett korlátozást, kényszernek nem engedelmeskedik. Törekszik az élet örömeinek az élvezetére, ezáltal a saját lehetõségeinek határait is mindig próbálja átlépni. Fontos volt számára mások véleménye, ezért könnyen kihasználható lett hiúsága. Fizikálisan rendkívüli erõt képviselt, a Mars bolygó állása feltételezi, hogy testét is sok sérülés borította. Hirtelen és lobbanékony természetén nehezen tudott úrrá lenni, mindig mindent azonnal akart és hajlamos volt erõszakosan cselekedni. Szenvedélyes viselkedése néha hirtelen agresszivitásba csapott át, kereste a harccal járó helyzeteket, képes volt provokálni is azt. Szintén a Mars uralmi helyzete folytán erõs szexuális energiákkal rendelkezett, nagy volt a hódításra való hajlam benne és ez kisugárzását is ellenállhatatlanná tehette. Mivel a Mars a IV. házban, éppen az otthon házában áll, ez megjeleníti azt is, hogy nem volt körülötte nyugalom. Az otthonát is a harc és változékonyság jellemezte leginkább. A Marsnak az Uránusszal alkotott fényszöge mutatja, hogy ösztönös megérzései jól mûködtek, jó pszichológiai érzékkel bírt és erre támaszkodhatott kapcsolataiban. Ugyanakkor ez hirtelen bekövetkezõ eseményeket is jelöl, amelyeket csak a megfontoltságára támaszkodva tud kivédeni. Ez a bolygó állás jelzi a hirtelen halál lehetõségét is.
A Jupiter a 2. házban áll, az anyagiak házában. Ez feltételezi, hogy az anyagiakban nem szenvedett hiányt élete során, de veszélye lehetett a könnyû élet hajszolásának is. Mivel a bolygó diszharmonikus fényszögeket kap, pazarló, költekezõ viselkedésre hajlamosít. Ez a bolygó helyzet bevonzza tulajdonosának a zavaros ügyeket, amelyek komoly jogi következményekkel és akár anyagi veszteséggel is járhatnak. A Jupiter oppoziciója az Uránusszal jelez egy öntörvényû, túlságosan szabadelvû gondolkodásmódot. Nyughatatlan természetet okoz, hajlamosít túlzásokba esni. Ugyanakkor ez a fényszög mutatja azt is, hogy nem tisztelt senkit és semmit. Ez a fényszög magában hordozza a lehetõséget, arra, hogy hirtelen mindent elveszíthet egyik napról a másikra, ha meggondolatlan. Felhívja a figyelmet a lehetséges veszteségekre, ha túlzottan ragaszkodik dolgokhoz, vagy a saját elképzeléseihez. A Merkúr állása feltételezi a gyors gondolkodást, jó logikát és rugalmas helyzetfelismerõ képességet. Együttállása a Jupiterrel elõre vetíti a nagy vagyon felhalmozásának lehetõségét is. Szemben állása az Uránusszal, már közel sem ilyen pozitív. Megmutatja, hogy véleményét legtöbbször nyers, durva formában adhatta mások tudtára, akár sértõ is lehetett ezzel. Az ilyen bolygó állás fizikai szinten súlyos idegrendszeri zavarokhoz is vezethetett, az állandó stressz és feszültség miatt. Neptunnal való fényszöge jó empatikus készséget mutat, mûvészi hajlamot is feltételez, mivel azonban az 1. házban áll, nem volt képes igazán a lelki finomságokat megélni. Az itt álló Neptun egyben hajlamosított pótcselekvésre, szenvedélybetegség megjelenését is jelzi. A Holdja a 3. házban a közvetlen környezetet, családot is mutatja, ami változékony és hiába küzd ennek kiegyensúlyozására, az állandóan változik. A Szaturnusz helyzete alapján megállapítható, hogy könnyedén tudott kapcsolatokat kialakítani, diplomáciai érzéke is helyén volt. Negatív aspektusban azonban gátlástalanná tehet ez a bolygó, könnyedén eltörli a morális akadályokat. A 11. házban álló Szaturnusz még jelzi azt is, hogy idõsebb barátokhoz vonzódott inkább, segítségükre is igényt tartott céljai elérésében. A Plútó állása alapján az feltételezhetõ róla, hogy pszichésen könnyen kibillenthetõ volt. Hirtelen természetével könnyen megbánthatott másokat, és a szerelemben is nagy fellángolások jellemezték. A szexualitás fizikai síkon ugyanakkor gyötrelem is lehetett számára, folyamatosan a kielégülés utáni vágy hajtotta nem pedig az élvezet. Valójában azonban a saját lelkiségétõl, érzelmi részétõl szenvedett leginkább, nehezen talált utat ezek feldolgozásához.
Mint látjuk, a születési horoszkópja is jelezte uralkodásra termettséget. Ezt akár úgy is fogalmazhatnám, hogy a sors felajánlotta számára ezt a lehetõséget, de tõle függött, mit kezd vele. Megbecsült ajándéknak tekinti és igyekszik megfelelni a nemes feladatnak, vagy jussként éli meg, melyet könnyen elherdálhat.
Most nézzük, aláírásának vizsgálata mennyire árnyalja tovább jellemét.
Aláírásának vizsgálatához 8 db aláírás állt rendelkezésemre eltérõ életkorból. Egy kivételével mindegyiket levéltári, vagy irodalmi források alapján gyûjtöttem, egy irat pedig családi hagyaték. Ezeken, háromféle módon használja az aláírását. Báthori Gáborként, Gabriel Báthoriként, a latin használatnak megfelelõen és Gabriel princeps-ként, a fejedelmi oklevelekben. Az elsõ aláírást azért tartom érdekesnek, mert még Gáborként írta alá. Ezt Szilágyi Sándor könyvében találtam, sajnos évszám említése nélkül. Feltételezem a Bocskai udvarában nevelkedõ nemes ifjú életerõs, lendületes aláírása ez, mert fejedelmi székbe történt megválasztása után már a tekintélyesebb Gabriel keresztnevet használja. Azért választottam több aláírást, mert ugyanazon íráselem egymáshoz viszonyított aránya segíti az értelmezést. Egyetlen aláírásból pedig nagy könnyelmûség lenne messzemenõ következtetéseket levonni. A grafológia módszere mindig viszonyít a tanult írásnormához.

„Gábris vitéz” az 1590-es években tanulhatta a betûvetés tudományát és mint a legtöbb fõúri ifjúnak az õ nevelésére is fontos figyelmet fordítottak. A XVI. század második felétõl kezdõdõen a mindennapi íráshasználatban is tért hódított a humanista kurzíva. A Báthoryak idején pedig olasz hatások nyomán a kancelláriai írás újabb változata is elterjedt, elõbb a fejedelmi, majd pedig a városi és a nagyúri kancelláriákon. A század végére a hétköznapi gyakorlatban is egységessé vált az írás. A betûk mérete és a sorok közötti távolság csökkent, a betûszárak díszítése visszafogottabbá vált. Több ábécéskönyv is fennmaradt ebbõl a századból. Az elsõ ismert ábécéskönyv, amely töredékben bár, de fennmaradt az un. Kolozsvári ábécéskönyv. 1553-ban nyomtatták, feltehetõen Heltai Gáspár nyomdájában. Ez a „katekizmus-ábécéskönyvek” csoportjába tartozott. A legtöbb fennmaradt könyv a hagyományos latin nyelv olvasástanítás elméletét és gyakorlatát alkalmazta a magyar nyelv sajátos viszonyaira. Nehéz lenne megállapítani, hogy ezt a nemes õsöktõl származó gyermeket vajon melyik ábécéskönyv segítette a tanulásban. Bornemissza Péter könyvecskéi, Székely István, vagy Paulinus Péter munkái, esetleg Dévai Bíró Mátyás könyve, amely már nem a kezdõ tanulóknak szólt. A reformáció és katolikus megújulás viharában az iskolák és tanáraik felekezeti hovatartozásuk szerint választották meg, hogyan adják tovább a betûvetés tudományát. A szerzõk ábécéskönyveiket elsõdlegesen az úri családok gyermekei számára állították össze, s a nemesi udvarházakban mûködõ tanítók révén terjedtek el. A könyvek a betûk nyomtatott formáját oktatták az olvasásra koncentrálva, így az írásban megjelenõ betûk méretét és arányait nehéz megállapítani. Viszonyítási alapnak a XIX. századi kalligrafikus szépírás arányait vettem. A középbetûk méretéhez képest a szárak hossza 2,5-szer nagyobb, a dõlés 45°-75° között ingadozhatott az oktató egyéni stílusának megfelelõen. Azt is nehéz meghatározni, hogy a betû alakja körformára vagy cseppformára épült, mert a gyakorlatban mindegyik elõfordult. A kor jellegzetessége volt még a hosszan elnyújtott szár, a díszítésének csak az íródeák képzelete szabott határt.

Aláírása a legtöbb levélen jól olvasható, határozott nyomatékú ez akaratának a megjelenítõje. Lendületes vonalvezetésû az írás, betûméretei inkább nagynak tekinthetõek. Hangsúlyt fektet a méretekre, kezdõbetû is nagyok, fontos volt számára, ha egy közösségben megjelent a figyelem középpontjába kerüljön. Megjelenésével vonzotta maga köré az embereket, könnyen szimpátiát ébresztett másokban és ezt a legtöbb helyzetben ki is használta. Viselkedését mindenképpen motiválta némi magamutogatási vágy, a nagyobb betûméret azonban azt is jelzi, hogy könnyen sérülés érte, ha a környezet nem úgy reagált a helyzetekre, ahogyan õ elvárta volna. Ez egy elég erõs frusztráltságot is jelentett számára. Hatalmas feladatnak kellett megfelelnie, ezzel tisztában volt. Szorongása megjelenik az aláírások összehasonlításánál a betûk szélességének ingadozásában. A legkorábbi éveibõl származó aláírásban nemes ifjúi egyszerûséggel csak Báthory Gáborként ír alá, a vezetéknevét erõteljesebben hangsúlyozva. A látványos ’B’ betû, egy családjára büszke leszármazottat mutat, aki szeretné továbbvinni õsei hírnevét. Érdemes megfigyelni, hogy a nagy ’B’-t milyen határozott és nyomatékos hurokkal köti hozzá az ’a’ betûhöz. A keresztnév szinte eltörpül a hangsúlyosabb vezetéknév mellett. Nem csak büszke volt, hanem elszánt is, aki képes megküzdeni az õsi hagyatékért, ha kell még személyes céljait is alárendelve a feladatnak. Fejedelemként már latinul, Gabrileként használja nevét. Jól látható, hogy a keresztnév kezdõbetûjét mennyivel nagyobbra rajzolja mint a vezetéknévét. Itt már személyes megjelenését és cselekedetit hangsúlyozza, eléggé öntelt formában. A vezetéknév betûmérete is csökken és a nagy ’B’-t már nem díszíti olyan látványosan, a bekötése pedig legtöbb esetben belevág a következõ betûbe. Ez egyrészt megjeleníti rejtett szorongását a ráváró feladatok miatt, ám a világért sem mutatná más elõtt. Másrészrõl jelezhet némi lekicsinylést is, mintha azt mondaná: én ezt sokkal jobban meg tudom csinálni, mint elõttem bárki. Az írása alapján rendkívül energikus ember volt, fáradhatatlanul képes volt tevékenykedni. Belsõ feszültségét is valamilyen tevékenységben igyekezett levezetni. Ilyen lehetett számára a lovaglás, fegyverforgatás, ebben nagy ereje biztosan megmutatkozott. Libidózus energiáinak is nehezen tudott gátat szabni. Ez megfigyelhetõ hatalmas alsó hurkainak változásában. A hurok hossza megegyezik majdnem egy kétzónás betû méretével. A hurok ép, telt, tehát férfiasságával problémák nem lehettek, szögek sem jellemzik, valószínûleg nagyon gyengéd szeretõ lehetett. A teltség azt is mutatja, hogy szexuális étvágya szinte csillapíthatatlan volt, ettõl várta feszültségeinek oldódását, de a méretek növekedése jól példázza, nem jelentett számára érzelmi megnyugvást, inkább erõsödõ hajtóerõt. A kalandjairól pedig néha úriemberhez nem méltóan fecseghetett is. Szívesen vette a társasági összejöveteleket, igényelte az emberi kapcsolatokat, de hangulatától függött leginkább, kit mennyire engedett magához közel.

Fejedelemségének kezdetén aláírását még a bizalom jellemzi mások iránt, késõbb már sok a bizonytalansági jellemzõ vonalvezetésében. Törzsvonalai domborúak, tehát befolyásolható volt, fõleg, ha valaki ügyesen érvelve adta elõ véleményét számára. Ilyenkor akár a saját hozzáállását is megváltoztathatta, a negatív következmény pedig, újabb feszültség forrás lett számára, mert a külvilág felé képtelen volt elismerni, ha hibázott. Jó mentális képességekkel rendelkezett, de nem tanult szívesen bármit, figyelmét csak olyan dolgokra volt képes tartósan koncentrálni ami érdekelte. Kreativitására is ennek megfelelõen támaszkodott, pedig nagyon jó ötletei, egyéni elképzelései lehettek volna. Racionális gondolkodását is leginkább impulzivitása nehezítette, figyelme könnyen elterelhetõ volt és ez döntéseiben is befolyásolta. Gondolkodása gyors volt ugyan, de mégsem kellõképpen körültekintõ, márpedig az õ méltósága ezt megkövetelte. A dolgok aprólékos átvizsgálása, elemzése nem tarozott erõsségei közé, emiatt sokszor átsiklott olyan dolgok felett, amelyeket érdemes lett volna figyelembe vennie. Temperamentumának megfelelõen érzelmei is hevesek lehettek. Hirtelen keletkeztek, de legtöbbször szalmaláng életûnek bizonyultak. Mindig lelkesedett valamiért, számára ez egyfajta adrenalint biztosított. Érzelmi stabilitása is ennek megfelelõen alakult, akárcsak hangulata, nehéz helyzetbe hozva ezáltal környezetét. Nem volt könnyû követni váltásait. Egy-egy lelkes hangulatában hajlamos volt sokat ígérni és túlértékelni saját lehetõségeit egy helyzettel kapcsolatban. Nem volt rosszindulatú, nem õrizgette sérelmeit, meg volt benne a megbocsátás képessége. A közösség érdekeit is szem elõtt tartotta, mégsem jellemzi nagy önfeláldozásra való hajlam. Akkor szolgálta lelkesen a közösséget, ha közben egyéni érdekei is megvalósultak. Inkább akaratosnak jellemezhetõ, semmint határozott, erõs akaratúnak. Ugyanakkor nem riadt meg a saját árnyékától, bátran, néhol már szinte vakmerõen szembenézett a veszéllyel. A konfliktusoktól sem menekült el, ha szükségét érezte akár fegyveres harc során állt ki igazáért. A ’b’ betûi egy tõrre hasonlítanak, valószínûleg kedvelt fegyverei közé tartozott ez az eszköz, ha még írásában is megformázza. Hozzáállását a dolgokhoz, vagy akár egy küzdelemhez, optimizmus jellemzi, biztosan sokaknak tudott erõt adni lelkesítõ viselkedésével. Az aláírásaiban is nyomon követhetõek a fájdalmas harci sérülések, amikor is nehezebben tudott a tollal bánni. Feltételezhetõen tanultságának köszönhetõen reálisan fel tudta mérni saját képességeit. Ismerte azon tulajdonságait, amelyekre céljai elérésében támaszkodhatott. A negatívumaival is tisztában volt, de viselkedésével próbálta kompenzálni azokat, leplezve mások elõtt a valóságot. Ilyen például a döntési helyzetben megjelenõ belsõ bizonytalanság. Környezete irányába magabiztos és lehengerlõ volt, mint aki mindig tisztában van vele, hogyan döntsön a leghelyesebben, holott legszívesebben tanácsot kért volna. Életigenlésével és közösségigényével némileg szemben áll, hogy érzelmeit magába zárta és úgy tett mintha nem is lennének. Ez a kor szokásának is megfelelõ hozzáállás volt esetében, de az érzelmileg sivár, anya nélküli gyermekkor következménye is lehetett. A ’B’ betûiben alul megjelenõ, balra kilendülõ plusz hurok is a feldolgozatlan traumák emlékét jelzi, a gyerekkorban ért fájdalmas sérülések, amelyekrõl nem tudott és nem is akart beszélni. A kis ’b’ betûje teljesen bezáródik, teltsége az aláírásokban ingadozó méretû. Szimbolikusan a gyomrot jeleníti meg, amely az emésztés elsõ fázisáért felel. A kínai gondolkodás szerint a gyomor formálja lélek intelligenciáját. A táplálék feldolgozása itt kezdõdik el, a betû zártsága mutatja, a továbbítás nehezen valósul meg. A külvilágból érkezõ ingereket elraktározza, de a feldolgozáshoz tudatos akarati hozzáállás is szükséges. Báthory Gábor esetében ez a folyamat egyre nehezebben valósult meg. Határozott pszichikus hozzáállással lett volna képes feldolgozni a környezet jelzéseit, de az erre fordítható energiái inkább ösztöntörekvései irányába folytak el. Ez azt jelenti, hogy az élet által elé tálalt tapasztalatokból nem tanult, így többször is elkövethette ugyanazt a hibát. Ugyanakkor ez a betûje egyre szûkebbé vált, az alsó részén szög jelenik meg, ez feltételezi gyomor fájdalmai is lehettek. Az emésztésben segítõ szerv a máj is túlterhelt volt és gyengén mûködött, ezt a kisebb és nyomatéktalan ’s’ betûi mutatják, valamint az erõteljes nyitottságú ’ó’ betûi, megjelenítve ezáltal hatalmi törekvéseit is. A ’h’ betû a tüdõt jelképezi, amely az oxigén és energia ellátásért felel. A felsõ hurok nagysága alapján ez egészségesen mûködött, mégsem tudott elegendõ oxigént és energiát biztosítani a többi szervnek. A továbbítással probléma volt, a szív és érrendszer komoly terhelésnek volt kitéve, hogy a lendületes tempóját támogassa. A ’t’ áthúzás asszimetriája arra figyelmeztet, hogy a szív egyenetlenül vert és a pszichés egyensúly is felborult. Ha életét nem fejezi be ilyen fiatalon, szívével is betegeskedett volna. A tüdõ alig gyõzte vitális energiával ellátni a szervezetet, a legtöbb mennyiséget a máj követelte, hogy a sok méreganyagot feldolgozza, elvonva az életerõt a szívtõl, ezáltal mozgásának tempóját lassíthatta. A máj rossz mûködése befolyásolta és gátolhatta a tisztánlátást, amely az egó elõtérbe helyezéséhez vezet. A ’h’ felpuffadt hurokja mutatja a kommunikáció milyenségét is. Jelen esetben a bõ beszédet, a „nagyotmondást”, aminek nem biztos hogy volt valóságos alapja. Ez abból látszik, hogy normál esetben a ’h’-nak van egy tartó szára, amely a realitást és stabilitást képviseli, itt egy hullámvonallal kötõdik a következõ betûhöz. Tehát képes volt úgy csûrni-csavarni a beszélgetés fonalát, hogy az másoknak meggyõzõnek tûnjön. Ez a betû még az otthont is jelenti, a családot, a támogató erõt, a törzsvonal hiányában látható, hogy ez a biztonságot jelentõ kötelék hiányzott életében. Az ’r’ betû, amely a karrier betûjeként is megjelenik, néhol szöges és szoros. Azt jelenti, hogy a túlfeszített élettempó éppen a karrier megvalósítás folyamatától veszi el az energiáit.
Mivel csak az aláírás betûi állnak rendelkezésre az elemzéshez, pszichés állapotáról nehéz árnyaltabb képet festeni. Számomra egy heves és temperamentumos ifjú jelenik meg az írásból, aki úgy érzi, nagy dolgokat tartogat számára az élet. Szereti és élvezi az életet, közben a maga módján próbál megfelelni feladatainak, hol jobban, hol kevésbé. Ha belegondolok, manapság vajon melyik 19 éves fiatalember boldogulna könnyen egy politikusi feladattal. Azt hiszem, azok lennének többen, akik elbuknának a feladatteljesítés közben. „Tündérkirályfink” is koros államférfihoz méltóan kezdett, de az ifjonti hév elragadta és megosztotta figyelmét. A sors kegyes volt hozzá, mert tálcán kínált számára minden földi jót, de valahol számon is kérte mindazt, amit adott, közben titokban figyelte védence hogyan boldogul. Ennek nyomon követésére vizsgáljuk meg még néhány kiragadott évét, hogyan keltette életre végzetét.

Az asztrológiai elemzés négy jelentõségteljes évszámot jelölt meg életében, a numerológiai egyet. Az elsõ négy évszám sorban: 1606, 1607, 1610, 1613, amely alaposan bevésõdött a történelembe. Az egy sorsfordító dátum pedig 1612. Asztrológiai értelemben ezek az évek, valamilyen fontos változást jelentenek, olyan hajlamosító tényezõket, amelyek befolyásolhatják a képlet tulajdonosának döntéseit. Az 1606-os év Báthory Gábor számára olyan erõteljes impulzust jelentett, amely életét teljesen más mederbe terelte és lelkileg is megviselte. Egy nagy lökés, ami az ismeretlenbe taszítja. Mi is történt ekkor a 17 éves ifjú életében? Nagybátyja elvesztése után egy hatalmas vagyon örököse lett. Elkerült mellõle húga, Anna, aki szülei halála óta az egyetlen biztos érzelmi kapocs volt életében, a lelkitárs. Valamint napvilágra került, hogy nem az õ neve szerepel Bocskai István végrendeletében. Mindez együtt mindenképpen komoly trauma forrása lehetett, amelyet írása alapján soha sem sikerült kihevernie. Az 1607-es év bolygó állása több stabilizáló fényszöget mutat. Azt sugallja, hogy bele kell állnia egy új helyzetbe, amely változást jelent eddigi életével szemben. Nagybátyja végrendeletének megfelelõen feleségül vette palotsai Horváth Annát, bár ezt egyáltalán nem tekintette jelentõs események, csak kötelezõnek. Mintha megérezte volna a kedvezõ lehetõségeket, ez év kezdetén ír levelet Murad pasának, melyben török támogatást kér a fejedelmi szék elnyeréséért. A hajdúfelkelés elsimítása, pedig ügyes politikai megoldásnak bizonyult, mert egyenesen vezetett az útja Kolozsvárra. Az 1610-es év komoly figyelmeztetésként jelenik meg számára. A negatív fényszögek arra hívják fel figyelmét, értékelje át hozzáállását a dolgokhoz. Rendezze gondolatait, fedezze fel az önmagában rejtõzõ mûvészt és hasznosítsa kreatív energiáit. Ugyanakkor jeleznek még a külvilágból érkezõ fenyegetettséget is ezek a fényszögek. Ebben az évben volt a sikertelen széki merénylet ellene, amikor az erdélyi fõurak, Kendi István vezetésével az életére törtek. Megijedt-e az ifjú fejedelem, vagy sem, csak feltételezni lehet. Tanulni az esetbõl azonban, nem sokat tanult, mert ugyanazt az önpusztító életmódot folytatta, mint elõtte. Említés érdemel még Thurzó György nádorral való találkozója, melynek célja az ellentétek elsimítása lett volna és valamilyen együttmûködés kidolgozása. Ha a büszkeségébõl képes engedni és egy ország sorsa miatt alázatot gyakorol, talán másként alakulnak a dolgok és a sors is kegyesebben bánik vele. A numerológiai képlete egyetlen dátumra figyelmeztet ez az 1612. Mintha a szeretõ anya megdorgálná rendetlen gyermekét, „na most már elég, utoljára szólok”. Ez az év harcokkal és csatákkal volt teli számára, sok mozgalmasságot hozott. Több történész is azt írta, ettõl az évtõl megváltozott a politikája, kapkodott. Számos jelentõs esemény is zajlott ekkor, de egyet ragadnék ki, amelyet már nem tudott megbocsátani környezete. Titokban megállapodást kötött II. Mátyással, ami lényegében egy kölcsönös védelmi megegyezés volt, egyben jelezte a Habsburgokhoz való csatlakozás gondolatát. Ez végérvényesen megpecsételte sorsát és nem kerülhette el 1613-ban hirtelen bevégzését életének. A sors néhány szúrással számon kérte mindazt, amit adott. Kapott hírnevet, vagyont, uralkodói méltóságot és mit várt el? Sajnos ez még sokáig nem derül ki, és a képlet ismeretében is csak találgatni merek. Ha többszörösen is elhangzott az uralkodásra termettség, akkor meg kellett volna tanulnia azzá válni, amiért született. Bizony az érzelmek útvesztõiben egyetlen embernek sem könnyû megtalálni az útját, fiatalon pedig, még nehezebb.
Tudott volna-e másként dönteni a vizsgált helyzetekben?
Biztosan, ha akar és pontosan ez az emberi szabad akarat lényege. Mindig csak egyféleképpen dönthetünk, de az csak utólag derül ki, ha elrontottuk. „Tündérország” nyughatatlan fiatal fejedelme is azt tette, amit jónak látott. A komoly politikai ellenfelek maguk alá gyûrték, bár erre õ adott indokot. Nevét mégis a Báthory család utolsó fejedelmeként tartja nyilván a történelem.

A cikk elkészítéséhez köszönöm segítségét Havass Márta asztrológusnak és Gyulai Zsuzsannának, aki a numerológiai értelmezésen kívül, az íráselemzést is lektorálta.

Felhasznált irodalom:
Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története.
http://mek.oszk.hu/00800/00893
Nagy László: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor. Bp. Zrinyi Katonai Kiadó, 1988.
Gulyás Jenõ István: Holisztikus grafológia 1. Bp. Grafodidakt, 2001.
Nagy Marianna grafológua