Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
Találkozás apáinkkal

Rendszeresen látogatója vagyok az interneten külföldi honlapoknak is, ahol megannyi érdekességre bukkanhat az érdeklôdô olvasó. Nemrég az Advisor Team lapján (www.¬Advi¬Team.com) Barbara Saunders és Jeni Rae Duschak szórakoztató, de egyben elgondolkodtató bemutatóját olvastam az Egyesült Államokban már meghonosodott „Apák Napja” alkalmából.

A Valentin-napi megemlékezés már meghonosodott nálunk, bízzunk hát benne, hogy elôbb-utóbb APÁINK ünneplése is elfoglalja méltó, állandó helyét a mi naptárunkban is.

Milyen típusú apák vannak?

Lehetséges, hogy amikor cseperedtél, apádat kissé titokzatosnak találtad. Fedezd hát fel, mit is gondolhatott azokban az években a „Mesterember”, a „Gyámkodó”, az „Idealista” és a „Racionalista” beállítottságú apa.
A Mesterember típusú apa, – aki egy kicsit mûvészies is volt, – keményen dolgozott és irányított, ösztönözve ezzel téged is arra, hogy ugyanezt tedd. Titokban azonban szétfeszítette a büszkeség, amikor bajba kerültél azért, mert szembeszálltál az erôszakkal, vagy amikor rád¬ragasz¬tották a ’fiús’ jelzôt. Éppígy volt ez, amikor kötelességének érezte megmutatni, hogyan is kellene cselekedned.
A Gyámkodó apa legjobb tudása szerint igyekezett beléd nevelni a komoly felelôsségvállalást. Valószínûleg még mindig amiatt aggódik, elég jó munkát végzett-e? Lázadó korszakodat fogcsikorgatva élte meg, csiszolgatva próbált más utat kijelölni számodra.
Az Idealista apa más volt. Bosszúságodra vagy örömödre jobban érzékelhetô volt feminin oldala, igen szeretett csevegni. Rábízhattad álmaidat, hisz neki is megvoltak a sajátjai.
A Racionális apa hagyott leginkább élni, hiszen el volt foglalva karrierjével, természetébôl fakadóan saját személyes dolgaival. Az ilyen apa nem várta el a tiszteletadást, jobban mondva ugyanazt a fajta tiszteletet mutatta irántad, melyet tôled követelt.
De nemcsak apáink, hanem mi, a gyermekeik is jellemezhetôk vagyunk a fentiek szerint. Milyen is volt apánkhoz fûzôdô viszonyunk? Felnôttként már könnyen belátjuk, hogy melyik csoporthoz tartozik ô, s melyikhez mi magunk. Lépjünk hát kicsit közelebb hozzá, s emlékezzünk vissza, így volt-e?
Milyennek képzelnél el egy-egy apatípust? – tettem fel a kérdést az USA Michigan Állam Lansing városkájában élô, – így apák napját is ünneplô – rajzolni szeretô barátnômnek.
„Rajzos válaszát” örömmel nyújtom át olvasóinknak a hozzájuk tartozó „apaidézômmel” együtt.

A Mesterember apa :

„Dolgozz keményen, játssz komolyan”
Mesterember apa – mesterember gyerek
A mester típusú apák és gyerekek igen jól szórakoznak együtt, különösen, ha a mama inkább földhözragadt temperamentumú. Ez a papa bátorít a merészségre, vakmerôségre, meg tud bocsátani, s még nevetni is tud a növekedés közben felbukkanó hibás döntéseken.

Mesterember apa – gyámkodó gyerek
Az ilyen gyerek rejtély ennek az apának. Akár több komolyságot is mutathatnak apjukénál, vagy mint amilyet a papa valaha is beléjük akart nevelni. Ez az apa méltányolja a gyermek iskolai sikereit, a „tanár kedvence” létet és általában a „jó állampolgár” viselkedést.

Mesterember apa – idealista gyerek
Ez az apa méltányolja idealista gyermekének mûvészi hajlamait, megnyilatkozásait, a szépség iránti fogékonyságát. Nehezen érti a gyermek sértôdékenységét. Bár nem szándékosan, de sértheti a gyermek érzéseit, amit szelíd bosszantásként el is ismer. Az ilyen apánál idôbe telik, míg elfogadja a gyermek fizikai kalandokkal, testgyakorlatokkal szembeni ellenállását, relatív esetlenségét.

Mesterember apa – racionális gyerek
Ez az apa zavarba esik mindazon idô és energiamennyiség láttán, amit ezek a gyereket intellektuális és fantáziavilágukba fektetnek, ami azonban a valós világ iránti érdektelenségükbôl fakad. Ez az apa továbbá csodálja racionális gyermeke autonómiáját, azt a felelôs módot, ahogyan saját szabadságát képes mûködtetni.

A Gyámkodó apa:

„Korai fekvés, korai kelés teszi az embert egészségesebbé, gazdagabbá, bölcsebbé”

Gyámkodó apa – mesterember gyerek
Ez a kapcsolat harmonikus lehet egészen a teenager évekig. A gyámkodó apa olyan helyzetet teremt, melyben a mesterember gyerek szabadon játszadozhat a sérelem veszélye nélkül. A teenager éveket noha viharosak lehetnek mint a kamaszkori „természetes lázadás” gügye megnyilvánulásait fogja fel ez az apa, aki egyébként tisztelettudó és megfelelô viselkedést vár el. A gyámkodó apa – bár nem túlzottan csatázó fajta, a zöld haj és hasonlók miatt mégis könnyebben ássa ki a csatabárdot, melyet más szülôk inkább a komolyabb történésekre tartogatnak.

Gyámkodó apa – gyámkodó gyerek
Ha egy ilyen apának valaha talpra kell állnia, segítôkészséget tapasztal, s gyámkodó gyereke részérôl a minimális lázadásban lesz csak része. Az ilyen gyerek tekintettel van apja hatalmára, s kevesebb szenvedély is uralkodik el rajta, mint más temperamentumú társain.

Gyámkodó apa – idealista gyerek
Ez a kapcsolat egy kicsit erôltetett lehet, mivel a gyámkodó apa családja kötelességszerû felügyeletére tesz kísérletet. Mindez tolakodóan, vagy elfojtóan hat az idealista gyermekre, aki pedig epedezik azért, hogy különlegességét elismerjék.

Gyámkodó apa – racionális gyerek
Ebben a párosításban hamar megmutatkoznak a konfliktusok a hatalomra és az önállóságra törekvés között. A rokonság miatt azonban ezek a viták önmaguktól elsimulnak, de a racionális gyermek akadémikus tárgyú érdeklôdése egybe is esik apjának azzal az elvárásával, hogy jó iskolai szerepléseket produkáljon.

Az Idealista apa:

„Légy szerény, de légy hiteles”
Idealista apa – mesterember gyerek
Az idealista apa gyönyörködni tud gyermeke ravaszságában, s a mesteri kifejezésnek ezt a tehetséges módját a mélyebb érzékenységnek és szokatlan átélésnek tudja be. S amíg minden gyermek elôad néha színes füllentéseket, addig a mesterember gyermek sajátos örömét leli a színes csalásokban, egy olyan szokásban, amely szükségtelen aggodalommal tölti el az idealista apát gyermeke jövôbeni jellemét illetôen.

Idealista apa – gyámkodó gyerek
Ebben a párosításban a szerepek felcserélôdését figyelhetjük meg. Az apa némiképp kívül áll a társas szokásokon, ám a gyermek korlátokat, szabályokat, irányítást remél és kér. Ezek a gyerekek szeretnek mások szemében jónak tûnni, s az ilyen apák boldogan veszik tudomásul ezt a fajta viselkedést, mint a szeretet egyfajta szimbólumát.

Idealista apa – racionális gyerek
Az idealista apa csodálja a gyermek kedvességét, eltökéltségét, azt a képességét, hogy már korai éveiben életszerû gondolkodást produkál. Azonban gyermekük vagány gondolkodása, logikus kérdései ésszerû válaszokat követelnek, ami néha letaglózza az inkább tündérmesékhez, semmint értekezésekhez szokott apát.

A Racionális apa:

„Úgy gondolom, ezért vagyok.”
Racionális apa – mesterember gyerek
A racionális apa idônként kissé ideges lesz a mesterember ivadék örökös energizáltsága miatt. Bár elfogadja gyermeke gyakorlatias természetét, az élvezetek iránti képességét, szívesen tanítja a gyermeket az elégtétel késleltetésére, a hosz¬szabb távú gondolkodásra.

Racionális apa – gyámkodó gyerek
A gyámkodó gyermek kihívást jelent a racionális apa számára, hiszen amíg az ilyen apa az autonómiát igen magasra értékeli, addig a gyermek szereti, ha megmondják, mit kell tennie. Távlataik és életfelfogásuk eléggé különbözô. Ahhoz, hogy a gyámkodó gyermek racionális apja sikeres szülô lehessen, meg kell tanulnia a „hogyanokat” és a „miérteket” megfelelôen kifejezésre juttatni. Ezek az apák rendre bemutathatják gyermekük számára, hogy milyen értéket képvisel az, ha nem csak tervvel, de stratégiával is bírnak.

Racionális apa – idealista gyerek
A racionális apák élvezik az idealista gyerekek folyékony beszédmódját, szeretik fantáziájukat, de lehetséges, hogy zavarba jönnek a megmagyarázhatatlan, ok nélküli érzelmi hullámvasutak láttán. Gyermeküknek jó szövetségeseik, ösztönösen osztják meg velük iskolai és munkahelyi környezetükben érzett kívülállóságukat, megbecsülik gondolkodásmódjuk konkrét voltát, cselekvésorientáltságukat.

Racionális apa – racionális gyerek
A racionális apa természetes módon hajlandó tenni a gyermek intellektuális érdeklôdéséért, ezért szerepmodellt vállal fel. A logikus következmények intelligens alkalmazása a fegyelmezés érdekében történik. Szerencsére a racionális gyermek kiválóan alkalmazkodik ezekhez a módszerekhez.


Megjelent a Grafomagazin 2002./3. számábanGyulai Zsuzsanna grafológus