Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
ISO felkészítés szervezetfejlesztés egy német-magyar vállalatnál

Az általam vizsgált gazdálkodó szervezet egy német-magyar vegyes tulajdonú ingatlanfejlesztô kft. Alaptevékenységébe tartozik számos kereskedelmi centrum, lakópark és irodaház fejlesztése, üzemeltetése. A cég budapesti székhelyen 12 fô belsô munkatárssal és 24 szerzôdéses, külsôs kollégával mûködik. Éves nettó árbevétele megközelíti az egymilliárd forintot.

A cég dinamikus fejlôdése és Magyarország felvétele az Európai Unióba megnyitotta a lehetôségeket a határokon túli terjeszkedésre. Ehhez viszont szükségessé vált a nemzetközi piacokon elvárt minôségirányítási rendszer bevezetése, amely biztosítja az „új megközelítés” európai irányelveinek érvényesülését. Ezáltal termékeik és szolgáltatásaik kiérdemlik a CE megjelölést, vagyis biztosítják a minôséget.
Ezen túl a vállalati stratégiáért felelôs vezetôk megfogalmazták azt a belsô igényt is, hogy szervezeti folyamataik áttekintésével, az egymással összefüggô folyamatok harmonizálásával hatékonyságuk növekedjen.
Az adott szervezet viszonylag kevés emberi erôforrással hozott létre jelentôs értéket. A vállalat felépítése szervezetszociológiai megközelítéssel horizontális jellegû. A szervezeti hierarchia mindössze háromszintû. Nagy szerepe van a perszonális kapcsolatoknak. A szervezet céljai viszonylag kevesek számára világosak, az irányítás deklaráltan demokratikus. A kommunikáció minôsége nagy szerephez jut az adott modellben.
A szervezetre vonatkozó másik szignifikáns sajátosság, hogy az egyes munkatársak teljesítménye közvetlenül befolyásolja a vállalkozás eredményességét. Személyiségük, kommunikációs attitûdjük, szakmai felkészültségük értékteremtô.

A vizsgálati minta jellemzôi
A vizsgált mintát a cég budapesti központjában dolgozó vezetôk és kiemelt pozíciókat betöltô munkatársak körébôl jelölték. A 16 vizsgált személy közül 2 fô vezetô beosztású, 5 fô önálló projekt-manager és 9 személy adminisztratív, értékesítési illetve pénzügyi területen a céháttérbázisát jelenti. Tevékenység szerinti specializáció sajátossága, hogy ebbôl 3 fô bevásárlóközpont üzemeltetô, ingatlanfejlesztô 7 fô, lakópark értékesítô 6 fô. (Megjegyzés: 2 fô ebbôl egymást átfedô területen dolgozik.
A fiktív monogramok a vizsgált személyek neveit helyettesítik.

Alkalmazott módszerek
I.: Szervezetfejlesztés
II.: Humán értékelemzés
III.: Képesség- és készségvizsgálat írásanalízissel.
IV.: A kijelölt munkatársak írásmintáinak elemzésekor korreláció vizsgálata, ennek alapján a képzési stratégiák megjelölése.


Humán értékelemzés
Grafológiai szûréssel gyorsan, megbízható pontossággal költség- és idôgazdálkodási szempontok figyelembevételével feltérképezhetô a kollégák személyisége: vezetôi attitûd, a személyes motivációk, az együttmûködés szintje, a kommunikáció, proaktivitás, tervszerûség és számos vezetôi erôsséget vagy hiányosságot eredményezô személyiségjegy. Ennek vizsgálatával a vezetô-team képzési szükséglete meghatározható, a hiányosságok, vagy az erôsíteni kívánt képességek, készségek fejleszthetôk, valamint a rejtett tartalékok mozgósíthatók.
A témaspecifikus íráselemzések során feltártam a vizsgált személyek személyi motivációját, munkastílusát, intellektusuk sajátosságait, emocionális bázisukat, továbbá szociabilitásuk, vezetôi attitûdjük cégspecifikus sajátosságait és a megnevezett vállalati elvárásokhoz kapcsolódó egyéni jellemzôket.
A vizsgált szempontoknak megfelelôen feltárt személyiségjegyeket a megadott értéktábla alapján grafikusan ábrázoltam.
Példaként bemutatok egy személyes jellemzôt.
Függetlenség: olyan szellemi beállítódás és magatartás, amely egészséges önbizalmon alapul, elveti a merev normákat, saját értékrendje szerint mérlegel, dönt, cselekszik. Ragaszkodik a meggyôzôdéséhez, nem vagy nehezen befolyásolható. A túlzott mértékû függetlenség gátolhatja a beilleszkedést és a rugalmas együttmûködést.

Megjelent a Grafomagazin 2005./3. számábanCsepelyi Magda