Nyitólap Magunkról Legújabb szám
 
Grafodidakt
-Szellemi Műhely
-Írásszakértő
-Gyermekrajz-Szimbólumok
-Mentálhigiéné
-Média-Humán
-Oktatás - Szakmatörténet
-Nevelési Tanácsadó
-Színes
-Pszichológia
-Nagyító alatt
-Pantheon
-Mesterségük címere
websas.hu
A Diszlexiáról röviden

Ma iskoláinkban egyre nagyobb számban találunk tanulási zavar tüneteit mutató tanulót, sokan közülük olvasási nehézséggel küzdenek. Hazai és nemzetközi mérések is felhívják a figyelmet, hogy baj van gyermekeink olvasási készségével.

Egyre divatosabb témává vált a diszlexia. Talán a legtöbb vitára ad okot ez a szakkifejezés, mivel a laikusok és a pedagógusok egy része is általánosságban használja az olvasási nehézségek lefedésére, abban az esetben is, amikor nem diszlexiáról van szó. Tulajdonképpen kevesebb az érintettek száma, mint ahogy ma „divatos” beszélni róla. A valódi diszlexia mindössze a tanulók 3-5 százalékát érinti. A diszlexia terápia logopédiai kompetencia – országos logopédiai hálózat mûködik a javítására.
A diszlexia olyan olvasási zavar, amikor egy gyermek az olvasás-írás tanulásban mutatott teljesítménye jóval elmarad azon elvárások mögött, amelyek intelligencia szintje a tanulásba fektetett erôfeszítések alapján elvárható lenne. Részképesség zavar olyan átlagos vagy átlagon felüli intelligenciáju gyermekek esetében, akiknél a nyelvi fejletlenséget, az olvasás-írás zavart nem lehet sem intellektuális defektussal, sem érzékszervi károsodással, sem nevelési hiányosságokkal magyarázni.
Nem egyetlen tényezô felelôs a tanulási, olvasási-írási és helyesírási nehézségekért, hanem több tényezô együttes hatásáról van szó. Vannak, akik a kora gyermekkori agysérülésre (méhen belüli károsodásra, szülési sérülésre vagy szülés után agyi károsodást okozó gyermekbetegségekre) vezetik vissza az okokat. Más kutatók szerint hiányzik a nyelvi képességekért felelôs agyféltekén a jellegzetes agyi aszimetria. A háttérben lévô okok között szerepel még a beszédgyengeség, a beszédfejlôdés akadályozottsága, a kialakulatlan kezesség. Néhány szakértô a hátrányos helyzetet, a szociális környezeti ártalmakat, a familiáris tényezôket látja a baj fellelhetõ okaiként. Megint mások a vizuális kultúra túltengésében, vagy éppen a rosszul megválasztott olvasástanítási módszerben látják a problémák gyökereit.
Bizonyos tünetek már kora gyermekkorban is észlelhetôk: a kicsik nem, vagy csak rövid ideig szopnak, sokat sírnak, gyakori az alvászavar, lassan alakul ki a szobatisztaság, a mozgásfejlôdés, sok esetben megkésett, görcsös a testtartás, sok a felesleges mozgás, általában a motoros ügyetlenség a jellemzô. Az ilyen gyermekeknél gondot okoz az óvodában az önálló öltözködés, nehezen köthetôk le játékokkal, nem szeretik a verseket, meséket, emberábrázolásuk elmarad a koruktól, legelsô rajzaikat különös tériséggel produkálják. Nem alakul ki a kéz dominanciájuk, irányzavarok jellemzik, ügyetlenül tájékozódnak a környezetükben, a saját testükön. Szûkös szókincs, beszédértési problémák miatt gyakran visszakérdeznek. Gyenge a vizuális memóriájuk. A figyelem, szerialitás sorrendiség különbözô zavarai már óvodás korban feltûnôek.

Az iskolában a tanulás során a következô tüneteket észlelhetjük:

• Nehezen alakulnak ki a hang és betû
asszociációk
• Gyakoriak a betûtévesztések (d-b, sz-zs, ö-ü, o-ö, u-ü)
• Jellemzô a zöngés-zöngétlen differenciálás
zavara (f-v, t-d)
• Betûk, szótagok sorrendjének felcserélése
• Betûk, szótagok, szavak betoldása,
kihagyása
• Szavak torzítása
• Ragok felcserélése
• Szóhatárokat nem ismerik fel
• Egybe- és különírási problémák
• Hosszabb szavakat nehezen tanulnak
meg olvasni
• Nem értik a szavak jelentését, a nyelvi
szimbólumokat
• Helyesírási hibák

A diszlexia grafológiai jegyei az írásban

• Általános pszichomotoros nehézség, hiányzik a ritmus az írásban
• Vonalvezetés zavarai (forrasztások, ragasztások, görcsösségek, tremorok)
• Térkitöltés zavarai (túlsúlyban a fekete színfelület, vagy teljes a térkihasználás, vagy középre szorított az írás; szóközöket nem tartja be; „rókafarok” – margó mentén a margóval párhuzamosan ír)
• Tagolási problémák, elválasztási hibák
• Jellegzetes sorirány forma is megjelenhet pl.
legyezô sorirány
• Általános bizonytalanság
• Ingadozó betûnagyság
• Különbözô betûk zavarai (keveri, javítja,
felcseréli)
• Rendezetlen íráskép, gyakori javításokkal
helyesírási hibákkal

Az olvasás zavara rendszerint együtt jár az írászavarral (diszgráfia). Tünetei hasonlóak az elôzôekhez. A mozgáskontroll túl erôs, görcsös, vagy hiányzik. Általános grafomotoros gyengeség, nehézség jellemzi. Az írás túl strukturált, vagy szétesô, szélsôséges zónakilengések, nyomásingadozások jellemezhetik. Rossz tériség, piszkos összkép retusálásokkal, javításokkal. A ritmustalan írásban rengeteg a helyesírási hiba. Az olvasás-írás zavarok korrekciójára felkészült szakemberek vannak, akiknek a grafológiai ismeretek további segítséget jelenthetnek a felismerésben.
Olasz Tamásné grafológus